நாட்ச் ஃபில்டர் & பேண்ட் ஸ்டாப் ஃபில்டர்

1. DC~1GHz இலிருந்து நாட்ச் பேண்ட்

2. பொது பாதுகாப்பு, டெலிகாம், 5G சோதனை

3. சரிவுகள் Min.5MHz ,சிறந்த செயல்திறன்

4. SMA,N,BNC,TNC,DIN இணைப்பிகள்

1. 1GHz~2GHz இலிருந்து நாட்ச் பேண்ட்

2. பொது பாதுகாப்பு, டெலிகாம், 5G சோதனை

3. சரிவுகள் Min.10MHz சிறந்த செயல்திறன்

4. SMA,N,BNC,TNC,DIN இணைப்பிகள்

1. 2GHz~3GHz இலிருந்து நாட்ச் பேண்ட்

2. பொது பாதுகாப்பு, டெலிகாம், 5G சோதனை

3. சரிவுகள் Min.10MHz சிறந்த செயல்திறன்

4. SMA,N,BNC,TNC,DIN இணைப்பிகள்

1. 3GHz~4GHz இலிருந்து நாட்ச் பேண்ட்

2. பொது பாதுகாப்பு, டெலிகாம், 5G சோதனை

3. சரிவுகள் Min.10MHz சிறந்த செயல்திறன்

4. SMA,N,BNC,TNC,DIN இணைப்பிகள்

1. 4GHz~6GHz இலிருந்து நாட்ச் பேண்ட்

2. பொது பாதுகாப்பு, டெலிகாம், 5G சோதனை

3. சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட சரிவுகள் Min.15MHz

4. SMA,N,BNC,TNC,DIN இணைப்பிகள்

1. நாட்ச் பேண்ட் 40GHz வரை

2. பொது பாதுகாப்பு, டெலிகாம், 5G சோதனை

3. சரிவுகள் Min.25MHz சிறந்த செயல்திறன்

4. SMA,N,BNC,TNC,DIN,2.92mm இணைப்பிகள்